LÉLEKBEN OTTHON KÖZHASZÚ ALAPÍTVÁNY
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Lélekben Otthon Közhasznú Alapítvány az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásainak való maradéktalan megfelelés érdekében az alábbi adatkezelési tájékoztatást nyújtja a természetes személyek adatainak kezeléséről.

Fogalmak

Személyes adat – azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
Adatkezelés – a Személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
Adatkezelő – az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a Személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
Adatfeldolgozó – az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel;
Címzett – az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá Személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek;
Harmadik fél – az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a Személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
Az érintett hozzájárulása  az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő Személyes adatok kezeléséhez;

Profilalkotás – Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a Személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
• Adatvédelmi incidens – a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt Személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
• Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság: www.naih.hu

 

Az adatkezelő adatai:

név: Lélekben Otthon Közhasznú Alapítvány
nyilvántartási szám: 01-01-0010274
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék
székhely: 1046 Budapest, Munkácsy Mihály u. 36
adószám: 18194801-1-41
email: info@lelekbenotthon.hu
honlap: https://www.lelekbenotthon.hu
FB oldal: https://www.facebook.com/www.lelekbenotthon.hu
LinkedIn: https://bit.ly/3t5UMoV

Az adatkezelő birtokába került adatokat kizárólag az adatkezelőnek a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában közreműködő munkavállalói, önkéntesei, szerződéses partnerei kezelik, akiket valamennyi általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.

Adatkezelés céljai

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Adatkezelő belső utasításokban szabályozta, hogy csak az adatkezelési cél elérésében közreműködő, ahhoz szükséges címzettek kezeljék az adatokat.
A honlap felkeresése, a honlapon való látogatói tartózkodás során megvalósuló adatkezelések az oldal működtetésének és a felhasználói élmény biztosítása érdekében történnek, ideértve a felhasznált websütik (cookie-k) igénybevételét.
A honlapon többféle adatkezelés zajlik, az alábbi alapítványi tevékenységek támogatása és az azokba való bekapcsolódás érdekében.

1. A honlap megtekintése elsősorban a működést elősegítő websütik útján
2. Adományozás: a támogatók és a befolyt támogatási összegek nyilvántartása, az Adatkezelő támogatásgyűjtő tevékenységének hatékony szervezése
3. Online Hírlevél feliratkozás
4. Önkéntesek jelentkezése
5. Az Alapítvány által szervezett eseményre, programra, képzésre történő jelentkezés
6. Jogsegélyszolgálat
7. Hozzászólások

1. Sütik használata

Az adatkezelő által üzemeltetett honlap ún. „cookie”-kat használ profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez az érintettek azonosítására, illetve a látogatók nyomon követésére. A cookie-k olyan adatok, amelyek ideiglenesen a böngészőprogramról a látogató számítógépének merevlemezére kerülnek a honlap meglátogatásával, és amelyek a honlap látogatásához szükségesek, önmagukban azonban nem használhatóak fel a látogató személyazonosságának beazonosítására. A cookie-k további funkciókat biztosítanak a honlap számára, illetve segítségükkel pontosabban fel tudjuk mérni a honlap használatát.

Az Info tv. alapján a cookie-k alkalmazásához a látogató előzetes hozzájárulásával van lehetőség, a látogatónak tehát módjában áll engedélyeznie vagy elutasítania a cookie-kat. Amennyiben azonban a látogató úgy dönt, hogy a cookie-kat elutasítja, előfordulhat, hogy a honlap interaktív funkcióit nem tudja majd teljes egészében kihasználni.

A honlap használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatok kerülnek rögzítésre és kezelésre:

• a látogató által használt IP cím;
• a böngésző típusa;
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv);
• a látogatás időpontja;
• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.
A cookie-k használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t vagy, hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a cookie-kat, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A legnépszerűbb böngészők cookie-beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

 

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
Microsoft Internet Explorer 11: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
Microsoft Internet Explorer 10: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
Microsoft Internet Explorer 9: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-9
Microsoft Internet Explorer 8: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-8
Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/hu-HU/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Amennyiben mobilkészüléket használ, az alábbi oldalakon tájékozódhat

Android: https://developer.android.com/reference/android/webkit/CookieManager
Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari iOS: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=hu_HU

Mindezek mellett felhívjuk a figyelmét, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

 

Az adatkezelő által üzemeltetett honlapon alkalmazott cookie-k:

Cookie neve

Célja

Mely Személyes adatokhoz fér hozzá

Élettartama

accepted_cookies

Cookie figyelmeztetés elhalasztása 14 nappal

semelyikhez,

14 nap

accepted clubcard

Lejáró klubkártyára való figyelmeztétés elhalasztása 14 nappal

semelyikhez

14 nap

Google analytics

Lásd _ga, _gid, _gat

semelyikhez

böngésző bezárása

JSESSIONID

https://www.lelekbenotthon.hu/ böngésző munkamenet azonosítása,

https://www.lelekbenotthon.hu/  -nál semelyikhez

böngésző bezárása

_ga,

Google analytics felhasználók megkülönböztetése

semelyikhez

14 nap

_gid

Google analytics felhasználók megkülönböztetése

semelyikhez

14 nap

_gat

Google analytics kérések sebességének szabályozása

semelyikhez

14 nap

zorp

https://www.lelekbenotthon.hu/ terhelés szabályozása

semelyikhez

14 nap

2. Pénzadomány gyűjtése

és ennek során az adományozóval való kapcsolattartás, nyugta (esetleg adóigazolás) küldése.
A kezelt adatok köre:

  1. magánszemély támogató esetén a támogató neve, címe, e-mail címe, adóazonosító száma;
  2. Egyéni vállalkozó támogató esetén a vállalkozó neve, a vállalkozás székhelye, adószám, email cím, kapcsolattartó neve, email címe
  3. gazdasági társaság adományozó esetén az adományozó társaság neve, székhelye, kapcsolattartójának neve, e-mail címe; a szervezet adószáma

Az adatkezelés jogalapja: 1996. évi LXXXI. törvény [ Tao tv. ]  (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600081.tv); 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100175.tv )”

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

3. Online Hírlevél feliratkozás

Lsd hírlevél adatvédelmi tájékoztató

4. Önkéntesek jelentkezése, nyilvántartása

Az önkéntesként jelentkezőkkel történő kapcsolatfelvétel, az önkéntességet megalapozó jogviszony létrehozása, az önkéntesi tevékenység megszervezése, az ún. Iskolai Közösségi Szolgálat teljesítésének igazolása, valamint a közérdekű önkéntesi tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 14. § (1) bekezdésében foglalt nyilvántartás vezetése.
• az önkéntes Ön természetes személyazonosító adatait;
• valamint, ha az önkéntes nem magyar állampolgár, az állampolgárságát;
• az önkéntes lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási, illetve szálláshelyét;
• kiskorú önkéntes Ön és a cselekvőképességében a közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott önkéntes Ön esetén a törvényes képviselő természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét;
• a közérdekű önkéntes tevékenység megkezdésének időpontját;
• azt az időpontot, amikor a jogviszony hatálya megszűnik;
• a közérdekű önkéntes tevékenység tartalmát;
• a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásának helyét; valamint
• a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítandó időt és a pihenőidőt,
• az Adatkezelő a közérdekű önkéntesi tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 14. § (2) bekezdés alapján az önkéntes jogviszony megszűnését követően öt évig megőrzi. A fenti rendelkezés nem érinti a jogszabályban (pl.: társadalombiztosítási és adójogszabályokban) előírt külön megőrzési kötelezettségek teljesítését. Az adatkezelés jogalapja, amennyiben azt jogszabály írja elő, a GDPR 6. cikk (1) (c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése

5. Az Alapítvány által szervezett eseményre, programra, képzésre történő jelentkezés

A kapcsolattartás és a programok elérhetővé tétele. A kezelt adatok köre: a jelentkező neve, címe, e-mail címe.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

6. Jogsegélyszolgálat

A kezelt adatok köre: bejelentő neve, e-mail címe, egyéb adatai (cím, életkor, munkahely, a bejelentésben szereplő családtag vagy ismerős neve, elérhetősége)
Az ALAPÍTVÁNY kezelésébe adott személyes adatok kezelésének a célja, hogy az érintett jogsegélyt igényelhessen, az ALAPÍTVÁNY pedig jogsegélyt biztosíthasson számára. A személyes adatokat az ALAPÍTVÁNY eltérő célra nem használja és bizalmasan kezeli. Adattovábbítás, csak az érintett személy tudtával történik.

7. Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatokat?

A személyes adatokat az érintett kérésére bármikor, hírlevél szolgáltatás igénybevétele esetén a hírlevélről történő leiratkozással egyidejűleg töröljük. A regisztráció során megadott adatokat szintén az érintett kérésére, ennek hiányában a regisztráció megszűnésével töröljük, kivéve azokat az adatokat, amelyek számlákra kerültek (név, cím), mert a vonatkozó számviteli jogszabályi előírások alapján a számviteli bizonylatokat legfeljebb két évig, maximum három évig őrizzük, majd kitöröljük.
A honlapon regisztrált felhasználók személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti az ilyen módon tárolt személyes adatait.

Az érintett személyes adatokat, a megadott határidőknek megfelelően biztonságos módon semmisíti meg az adatkezelő.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy jogában áll az adatkezelésről bármikor tájékoztatást kérni, valamint helyesbítheti személyes adatait és azok törlését kérheti. Kérjük, ehhez küldjön üzenetet az info@lelekbenotthon.hu címre.

 

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat?

Adatkezelő Személyes adatok kezeléséhez alábbi Adatfeldolgozó(ka)t veszi igénybe a megjelölt tevékenységekre

Adatfeldolgozók

Cégjegyzékszám/adószám

Végzett tevékenység

BC.HU Informatika Kft.

BC.HU Informatika Kft.

Tárhely szolgáltatás

TIXA Hungary

https://tixa.hu/adatvedelem

04-09-012827

jegyértékesítés

Számlázz.hu

https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

01-09-303201

számlázás

OTP Simple Pay

https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

01-09-174466

bankkártyás fizetés

MailChimp

https://mailchimp.com/legal/

hírlevél szolgáltatás

Juda Webdesign-Fenyvessy Judit egyéni vállalkozó

https://juda.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

76756397-1-42

Weboldal kezelés

Microsoft Magyarország Kft.

https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement

01 09 262313

10836653-2-44

Office365 irodai alkalmazás

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán?

Az érintettnek, azaz Önnek joga van kérelmezni a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.

Tájékoztatáshoz való jog: Kérésére az adatkezelő részletes tájékoztatást nyújt az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják meg az adatait. A tájékoztatást az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthetően, elektronikus úton küldi meg az érintett által megadott e-mail címre.

Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult az alapítványunktól visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatinak kezelése folyamatban van-e és ha igen, úgy jogosult arra, hogy az adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon. Ezáltal ellenőrizheti, hogy személyes adatait az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelik-e.

Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult a pontatlan vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését, illetve kiegészítését kérni.

Törléshez való jog: A törléshez való jog, más néven az „elfeledtetéshez való jog” biztosítja, hogy kérheti a személyes adatainak törlését, amennyiben azok kezelése az adatkezelő számára már nem feltétlenül szükséges abból a célból, amelyből azokat kezelte vagy gyűjtötte, illetve egyéb más esetekben. Ez azonban nem jelent feltétlen törlési kötelezettséget. Az adatkezelő megtagadhatja a törlést, ha például jogszabály írja elő az adatok kezelését, vagy az adatok kezelésének más egyéb jogalapja, vagy jogszabályban meghatározott célja van.
Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos helyzetekben jogosult személyes adatainak további kezelését korlátozni. Korlátozott adatkezelés esetén a tárolás kivételével adatait nem kezeljük.

Tiltakozáshoz való jog: Jogosult bizonyos adatkezelések ellen tiltakozni. A tiltakozást az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben az érintett tiltakozását az adatkezelő alaposnak találja, úgy az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről mindazokat értesíti, akik részére a tiltakozással érintett adatokat korábban továbbította, és akik intézkedni kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Adathordozhatósághoz való jog: Jogosult az adatkezelő által kezelt bizonyos személyes adatairól másolatot kérni, és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítani.
Önnek joga van hozzá, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulását bármely időpontban visszavonja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz („NAIH”) fordulás joga: A NAIH-nál Ön, illetve bárki bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Faxszám: +36 (1) 391-1410
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
A honlap URL-je: http://www.naih.hu

A Bíróság előtti jogérvényesítéshez való jog

Az információs önrendelkezés (érintetti) jogainak megsértése esetén az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

Share This